PENULISAN


BAHASA MELAYU PENULISAN BAHAGIAN B.(UPSR)

FORMAT KERTAS.
  mengandungi tiga soalan –   Soalan 1, Soalan 2 dan Soalan 3
  calon dikehendaki memilih satu soalan
  panjang karangan tidak kurang daripada 80 patah perkataan
  masa diperuntukkan ialah 50 minit

BENTUK SOALAN.
Karangan berformat
    - contoh: surat kiriman, laporan, berita
    - mesti ditulis mengikut cara tertentu
    - tidak ikut format akan menjejaskan markah
    - tolak 2 markah jika salah keseluruhan format dan tolak 1 markah jika salah sebahagian format
Karangan tidak berformat
    - contoh:
      sambung cerita, autobiografi, biografi, keperihalan, fakta
   -  penulisan tidak dikongkong dengan cara tertentu

PEMARKAHAN.
  30 markah
  ditanda secara holistik atau keseluruhan
  Aras Cemerlang, Baik, Memuaskan atau Pencapaian Tahap Minimum (PTM)

PEMARKAHAN.
  Cemerlang atas: 27 - 30
  Cemerlang bawah: 24 – 26
  Baik atas: 20 – 23
  Baik bawah: 17 - 19
  Memuaskan atas: 14 - 16
  Memuaskan bawah: 11 - 13
  PTM atas: 7 – 10
  PTM bawah: 1 - 6

KRITERIA PEMARKAHAN CEMERLANG.
  Isi yang jelas dan menarik dibaca
  Pengolahan idea yang sangat baik dengan penggunaan ayat gramatis
  Penggunaan kata dan kosa kata yang meluas
  Penggunaan tanda baca dan ejaan yang betul

KRITERIA PEMARKAHAN BAIK.
  Penyampaian isi yang jelas dibaca
  Pengolahan idea yang baik dengan penggunaan ayat gramatis
  Penggunaan kata dan kosa kata yang sederhana
  Beberapa kesilapan penggunaan tanda baca dan ejaan tetapi tidak menjejaskan karangan
  
KRITERIA PEMARKAHAN MEMUASKAN.
  Isi yang mudah dan ringkas dibaca
  Pengolahan idea yang sederhana dengan penggunaan ayat dasar
  Penggunaan kata dan kosa kata yang terhad
  Banyak kesalahan tanda baca dan ejaan
KRITERIA PEMARKAHAN PENCAPAIAN TAHAP MINIMUM.
  Isi tidak sesuai dengan tema
  Pengolahan idea yang tidak tepat dan tidak berkaitan
  Tidak menguasai penggunaan kata dan kosa kata
  Karangan terpesong

CIRI-CIRI KARANGAN YANG BAIK.
  Membina rangka karangan atau carta minda
  Menulis karangan berdasarkan rangka karangan atau carta minda
  Mempunyai pengenalan, isi dan penutup
  Pengenalan ditulis secara ringkas dan padat dalam satu perenggan
  Pengenalan ditulis untuk memperkenalkan tajuk secara khusus
  Mempunyai 3 atau 4 isi
  Setiap isi ditulis dalam satu perenggan beserta huraian dan contoh
  Penggunaan ayat gramatis
  Pengolahan yang menarik
  Penutup yang menarik, ringkas dan padat
  Penutup yang memberi impak berkesan

Tiada ulasan:

Catat Ulasan